मेक बहादुर पुन (मेजन)द्वारा निर्देशित मगर चलचित्र ट्याङचलाक (In Search of Light)

Jointly Organized with Free Press Nepal<br>(नेपाल, सन् २०१९, ६३ मिनेट)

Discussion Type: Film@Chautari | Date: 25 Oct 2019 | Time: 03:00 PM

Details

Past Events