डढेलोभित्रका सतिसाल (Satisaal in Inferno)

- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ, प्रणय लिम्बु, रामेश श्रेष्ठ

(नेपाल, सन् २०१७, ९० मिनेट)

Discussion Type: Film@Chautari | Date: 02 Jan 2018 | Time: 03:00 PM

Details

प्रणय लिम्बु; डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ, निर्देशक र रामेश श्रेष्ठ, जनगायक

- डम्बरकृष्ण श्रेष्ठ, प्रणय लिम्बु, रामेश श्रेष्ठ

Past Events