नन्दिता दासद्वारा निर्देशित मन्टो

- गनेश खनियाँ

FICSON Film Series Organized by Film Critics Society Nepal

Discussion Type: Film@Chautari | Date: 17 Jan 2019 | Time: 03:00 PM

Details

नन्दिता दासद्वारा निर्देशित मन्टो (इन्डिया, २०१८, ११६ मिनेट)<br>गनेश खनियाँ, समीक्षक

- गनेश खनियाँ

Past Events