वर्तमान नेपालमा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता भनेको के हो ?

- डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रत्यूष वन्त, प्रा॰ रामेश्वर उपाध्याय

Discussion Type: Research Seminar Series | Date: 15 Jan 2017 | Time: 03:00 PM

Details

प्यानल छलफल

- डा. विद्यानाथ कोइराला, प्रत्यूष वन्त, प्रा॰ रामेश्वर उपाध्याय

Past Events