मिखाइल कालातोजोभद्वारा निर्देशित द क्रेन्स आर फ्लाइ्ङ

- अभय श्रेष्ठ

FICSON Film Series Organized by Film Critics Society Nepal

Discussion Type: Film@Chautari | Date: 23 Aug 2018 | Time: 03:00 PM

Details

मिखाइल कालातोजोभद्वारा निर्देशित द क्रेन्स आर फ्लाइ्ङ (सोभियत यूनियन, सन् १९५७, ९७ मिनेट)

- अभय श्रेष्ठ

Past Events