Dr. Lok Bhattarai

समाजशास्त्री तथा विकासविद्

Discussion by 'Dr. Lok Bhattarai'

Discussion > Research Seminar Series On

नेपालको समाज विज्ञानसम्बन्धी अनुसन्धानमाथि उपस्थित यक्ष प्रश्न : हाम्रा अनुसन्धानहरूको सामाजिक प्रभावको प्रश्नमा हामी कहाँ छौँ ?